Polityka Prywatności

Szanowny Pacjencie:

  • Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Polis Clinic Prywatna Opieka Lekarska Specjalistyczna Sp. z. o.o., 40-240 Katowice, ul. 1-go Maja 88a.

  • Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie 32 255 51 18 oraz drogą elektroniczną pod adresem polis@gmail.com

  • Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.
  • Dane osobowe pacjentów przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit.c. RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (tj. Prezeza Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  • Administrator Danych może udostępniać dane osobowe pacjenta osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  • Odbiorami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

  • Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wskazanym w przepisach ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

  • Dane udostępniane przez pacjentów nie będą podlegały profilowaniu.

  • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 PREZES ZARZĄDU

Dr. n. med. Zbigniew Chełmicki