O Nas

O NAS

Prywatna Opieka Lekarska Spe­cja­li­stycz­na “Polis Clinic“ to ośrodek medyczny funk­cjo­nu­ją­cy na rynku od wielu lat, sku­pia­ją­cy zespół spe­cja­li­stów z dłu­go­let­nim do­świad­cze­niem kli­nicz­nym. W skład zespołu te­ra­peu­tycz­no­-dia­gno­stycz­ne­go wchodzą spe­cja­li­ści wielu dziedzin m.in.:
• gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa • chirurgii • chorób we­wnętrz­nych • chorób zakaźnych • en­do­kry­no­lo­gii • ga­stro­en­te­ro­lo­gii  • kar­dio­lo­gii • fizjoterapii • neurologii • laryngologii
Istnieje również możliwość wykonania pełnego pakietu badań la­bo­ra­to­ryj­nych.

Nasza placówka znajduje się w Ka­to­wi­cach przy ul. 1-go Maja 88 A, w no­wo­cze­snym kom­for­to­wo wy­po­sa­żo­nym budynku zlo­ka­li­zo­wa­nym w dzielnicy Zawodzie w Ka­to­wi­cach.

W pracowni en­do­sko­pii wy­ko­nu­je­my badania górnego i dolnego odcinka przewodu po­kar­mo­we­go (ga­stro­sko­pia, pa­nen­do­sko­pia, ko­lo­no­sko­pia, sig­mo­ido­sko­pia). Istnieje możliwość wykonania wszyst­kich po­wyż­szych procedur w znie­czu­le­niu.

Oferujemy szeroki zakres zabiegów gi­ne­ko­lo­gicz­nych i chi­rur­gicz­nych zarówno metodą la­pa­ro­sko­po­wą, jak i klasyczną.

Pracownia USG wy­po­sa­żo­na jest w naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt oferując tym samym kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę ul­tra­so­no­gra­ficz­ną.

Po­zo­sta­je­my do Państwa usług
Zespół Polis Clinic

NASI LEKARZE

Nasz wykwalifikowany personel medyczny sprosta największym oczekiwaniom i potrzebom.
Zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty do wybranego specjalisty.

dr n. med. Anna Chełmicka

specjalista chorób zakaźnych

dr n. med. Zbigniew Chełmicki

specjalista położnictwa i ginekologii

dr n. med. Artur Chełmicki

specjalista położnictwa i ginekologii